CuteCute LoveLove

Θωρακίζεται ο Έβρος – Ούτε με… τανκς δεν θα περνάει κανείς τον νέο φράχτη

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) ÔìÞìá ôïõ õðü êáôáóêåõÞ öñÜ÷ôç óôéò ÖÝñåò, ôï ÓÜââáôï 17 Ïêôùâñßïõ 2020. Ï ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò Ýöôáóå óôéò ÖÝñåò ôïõ ¸âñïõ, óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí õðïõñãü ÅèíéêÞò ¢ìõíáò Íßêï Ðáíáãéùôüðïõëï, ôïí õöõðïõñãü Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç ËåõôÝñç Ïéêïíüìïõ êáé ôïí áñ÷çãü ÃÅÅÈÁ Êùíóôáíôßíï Öëþñï, üðïõ åíçìåñþèçêå ãéá ôï ðùò ðñï÷ùñÜåé ç êáôáóêåõÞ ôïõ íÝïõ öñÜ÷ôç ãéá ôç èùñÜêéóç ôùí åëëçíïôïõñêéêþí óõíüñùí, êáèþò êáé ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ôùí êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò. Ï ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò ðñáãìáôïðïéåß åðßóêåøç óôïí ¸âñï êáé ôç ÓáìïèñÜêç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/STR

Ούτε… με τανκς δεν θα μπορεί να περάσει κάποιος από τον νέο φράκτη που θα στηθεί στον Έβρο.

 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο νέος φράκτης θα αποτελείται από ισχυρό μεταλλικό κιγκλίδωμα από χάλυβα ύψους 5 μέτρων.

 

Επιπροσθέτως, ο υφιστάμενος φράχτης θα ενισχυθεί με την προσθήκη, προς την πλευρά της Ελλάδας, συνεχούς ισχυρού μεταλλικού κιγκλιδώματος, επίσης από χάλυβα, συνολικού ύψους 4,3 μέτρων.

 

 

Θα κατασκευαστούν ακόμη Υπερυψωμένα Αντιβαλλιστικά Παρατηρητήρια κατά μήκος των τεχνητών εμποδίων, για χρήση από τον ελληνικό Στρατό ενω θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης σε 57 υφιστάμενες υποδομές.

 

 

Παράλληλα κατασκευάζονται και χωματουργικά έργα συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευής νέων οδών επιτήρησης και συντήρησης των τεχνητών εμποδίων κατά μήκος του ποταμού.

 

Όπως είπε ο πρωθυπουργός επιθεωρώντας το έργο «είναι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για την ασφάλεια των συνόρων και για να αισθάνονται οι πολίτες του Έβρου πιο ασφαλείς».

 

 

Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κορονοϊός: 482 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

34χρονη πέθανε από αναθυμιάσεις χλωρίνης ενώ καθάριζε το μπάνιο της